Regulamin festiwalu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z późn. zm., (zwanej dalej: „Ustawą”), Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy lub jej przebieg. 
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: Inside Seaside 2023, która odbędzie w Gdańsku, w dniach 11-12 listopada 2023. Każde z ww. wydarzeń z osobna, odbywających się w poszczególne dni, zwane jest dalej: „Imprezą”. Organizatorem każdej z Imprez jest Live spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469064, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (w dalszej części regulaminu oznaczana jako „Organizator”). 
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na Terenie Imprezy. Każda osoba przebywająca na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień Regulaminu. 
 4. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  a) „Teren Imprezy” oznacza wygrodzony teren, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i które podane zostanie do publicznej wiadomości przed Imprezą. Teren Imprezy podzielony zostanie na sektory, do których dostęp określony będzie przez Organizatora w Regulaminie;
  b) „Bilet” oznacza oryginalną, indywidualną zgodę wejścia na Teren Imprezy w odpowiednim sektorze przewidzianym dla publiczności;
  c) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie ważnego Biletu, zaproszenia lub identyfikatora wydanego przez Organizatora. Uczestnikiem Imprezy może być:
  • osoba pełnoletnia,
  • osoba małoletnia, która nie ukończyła 15. roku życia wyłącznie pod opieką przedstawiciela ustawowego lub innej upoważnionej osoby dorosłej i na jej wyłączną odpowiedzialność, po podpisaniu przez opiekuna najpóźniej przed wejściem na Teren Imprezy oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w Imprezie oraz o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za tę osobę małoletnią (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do Regulaminu),
  • osoba małoletnia, która ukończyła 15. rok życia, ale nie ukończyła 18. roku życia wyłącznie po podpisaniu przez jej przedstawiciela ustawowego lub innego upoważnionego opiekuna najpóźniej przed wejściem na Teren Imprezy oświadczenia dotyczącego uczestnictwa osoby małoletniej w Imprezie oraz o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za tę osobę małoletnią (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do Regulaminu);
  d) „Osoba małoletnia” to osoba, która nie ukończyła 18. roku życia;
  e) „Służby Porządkowe i Informacyjne” oznacza m.in. pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołanych przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu;
  f) „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

II. SPRZEDAŻ BILETÓW 

 1. Wyróżnia się następujące rodzaje Biletów:
  a) karnety – bilety dwudniowe upoważniające do wstępu na Teren Imprezy w każdym z dwóch dni Imprezy,
  b) bilety jednodniowe – upoważniające do wstępu na Teren Imprezy wyłącznie w dniu, w którym Bilet obowiązuje. 
 2. Bilety sprzedawane są wyłącznie w sprzedaży internetowej na stronie: www.eventim.pl, w zakresie oznaczonym przez Organizatora. 
 3. Bilety są imienne. Bilet imienny uprawnia do wejścia jedynie osobę, której imię i nazwisko zostało wskazane na Bilecie. 
 4. Jedna osoba może zakupić maksymalnie osiem biletów. Organizator zastrzega prawo do anulowania Biletów zakupionych powyżej tego limitu. 
 5. Osoba dokonująca zakupu Biletów dla innych osób, jest zobowiązana do podania ich imienia i nazwiska w trakcie dokonywania zakupu. 
 6. Organizator dopuszcza możliwość zmiany danych osobowych na Bilecie imiennym za opłatą w wysokości 50 zł za jeden bilet, powiększoną o koszty dostawy nowego Biletu. W celu złożenia wniosku o dokonanie zmiany należy skontaktować się z dystrybutorem poprzez mail: info@eventim.pl, podając numer Biletu, imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu pierwotnego nabywcy Biletu. 
 7. Zmiana danych na Bilecie jest możliwa wyłącznie jednokrotnie. Z wnioskiem o zmianę może zwrócić się jedynie pierwotny nabywca Biletu. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. 
 8. W przypadku zmiany danych na Biletach posiadacz ma możliwość wymiany Biletu domowego (do samodzielnego wydruku) i ponownego wyboru sposobu dostawy, czyli bilet domowy lub kolekcjonerski wysyłany Pocztą lub Kurierem za dopłatą. Zmiana danych jest możliwa do godz. 23:59 dnia poprzedzającego Imprezę, na którą nabyto Bilet, z zastrzeżeniem biletów kolekcjonerskich – w tym przypadku zmiana danych musi nastąpić najpóźniej 14 dni roboczych przez Imprezą w razie wybrania opcji dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej, a 6 dni roboczych przed Imprezą w razie wybrania opcji dostawy kurierem. 
 9. Zmiany danych na Biletach nie będą dokonywane na miejscu Imprezy w dniu Imprezy. 
 10. Nie ma możliwości dokonania zmiany danych na Biletach zakupionych poprzez nieoficjalne kanały dystrybucji, inne niż wskazane w ust. 2, w szczególności serwisy społecznościowe, portale aukcyjne oraz serwisy zajmujące się odsprzedażą biletów. 
 11. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, akcjach promocyjnych, loteriach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp. 
 12. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.” 
 13. Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do wstępu na Teren Imprezy odbywającej się w konkretnej dacie wskazanej na Bilecie. 
 14. Zniszczenie Biletu powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na Teren Imprezy. 
 15. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności za jego zakup. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie. 

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY 

 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobie posiadającej Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie odznaczony w systemie elektronicznym, co pozwoli określić, że Bilet został wykorzystany w celu wejścia na Teren Imprezy oraz uniemożliwi innej osobie trzeciej jego ponowne wykorzystanie w celu wejścia na Teren Imprezy. 
 2. Każdy z uczestników Imprezy zobowiązany jest zachować Bilet przez cały czas przebywania na Terenie Imprezy. Ponadto przy wejściu na Teren Imprezy weryfikacji będzie podlegać tożsamość osoby posiadającej Bilet. Weryfikacja będzie się odbywała na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). W razie stwierdzenia niezgodności danych na Bilecie z danymi na dokumencie tożsamości, osobie takiej nie przysługuje prawo wstępu na Teren Imprezy i prawo do zwrotu środków za zakup Biletu ani inne roszczenia względem Organizatora.
 3. Bez względu na spełnienie przesłanek wskazanych w ust. 1 i ust. 2, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:
  a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
  b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy;
  c) osobie która odmawia poddania się czynnościom, o których mowa w rozdziale IV ust. 13 lit. a – c Regulaminu,
  d) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
  e) osobom posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w rozdziale IV ust. 9 Regulaminu,
  f) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie, niekulturalnie lub w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 
 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  a) nieposiadającym Biletu,
  b) w odzieży niebezpiecznej (np. buty o metalowych zakończeniach),
  c) posiadających gwizdki, trąbki i inne hałaśliwe gadżety,
  d) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  e) posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki, puszki itp.,
  f) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty – ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych i Informacyjnych,
  g) nieposiadającym dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu),
  h) nieposiadającym dokumentów, o których mowa w ust. 6.
 5. Wstęp na Teren Imprezy mają osoby legitymujące się Biletem i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, w szczególności w niniejszym rozdziale. Opuszczenie Terenu Imprezy przez osobę w trakcie jej trwania powoduje, że osoba traci prawo do ponownego wejścia na Teren Imprezy chyba, że przed opuszczeniem Terenu Imprezy zgłosi się do Służb Porządkowych i Informacyjnych w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia, że opuszcza Teren Imprezy z zamiarem powrotu. Zaświadczenie może być udzielone w formie dokumentu bądź innego znaku (np. stempla), który zostanie wydany uczestnikowi przez Służby Porządkowe i Informacyjne. Niezależnie od powyższego powrót na Teren Imprezy możliwy jest wyłącznie dla osób posiadających Bilet. 
 6. Wstęp na teren Imprezy może uzyskać osoba, która w dniu Imprezy ma ukończone 18 lat. Z zastrzeżeniem rozdziału I ust. 4 lit. c, Osoby małoletnie mogą wejść na Teren Imprezy, jeżeli mają przy sobie następujące dokumenty:
  a. własny dowód tożsamości ze zdjęciem (którym może być także legitymacja szkolna),
  b. kserokopię dowodu tożsamości rodzica (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport), 
 7. podpisaną zgodę rodzica na uczestnictwo Osoby małoletniej w Imprezie oraz oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności (w tym materialnej) za tę osobę małoletnią – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i zostanie także udostępniony:
  a) na stronie internetowej www.insideseaside.pl
  b) na stronie internetowej www.eventim.pl
  c) przed wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy,
  d) u Organizatora: Live sp. z o.o. ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk. 
 8. Osoby małoletnie od 5. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem po nabyciu Biletów zarówno dla dziecka jak i osoby dorosłej. Osoby małoletnie, które w dniu Imprezy nie ukończyły 5 lat, mają darmowy wstęp na Imprezę, bez konieczności posiadania Biletu, nie stosuje się do nich wymogów określonych w ust. 6. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wpuszczania rotacyjnego z uwagi na bezpieczeństwo uczestników Imprezy. 
 10. Organizator informuje, że w przypadku wprowadzenia w przepisach prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń, nakazów lub zakazów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób, w szczególności COVID-19, dotyczących organizacji koncertów lub imprez artystycznych, liczba Uczestników Imprezy może zostać ograniczona, zgodnie z limitami obowiązującymi w dniu Imprezy. 
 11. Jeżeli w czasie Imprezy będą obowiązywać przepisy uzależniające udział w koncertach lub imprezach artystycznych od spełnienia przez uczestników dodatkowych warunków dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego np. od przedstawienia aktualnego certyfikatu szczepień, czy też negatywnego wyniku testu na obecności wirusa w organizmie, udział w Imprezie będzie zależny od spełnienia przez Uczestnika ww. warunków. 
 12. Informacje o aktualnie obowiązujących wymogach sanitarnych, wynikających z przepisów określonych w ust. 10, będą dostępne na stronie www.insideseaside.pl, www.eventim.pl przed dniem Imprezy oraz przy wejściu na Teren Imprezy. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z ww. informacjami oraz dostosowania się do wprowadzonych tymi przepisami wymogów. 
 13. Osobom, które pomimo posiadania Biletu, nie będą mogły wejść na Teren Imprezy ze względu na powyższe ograniczenia lub niespełnienie warunków, o których mowa w ust. 10, przysługuje zwrot ceny zakupionego Biletu. Osobom takim nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek inne roszczenia, w szczególności o zwrot kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów poniesionych w związku z planowanym udziałem w Imprezie. 
 14. Informacje o obowiązkach Uczestników Imprezy, wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 10, aktualne na dzień Imprezy, do których powinien się stosować każdy Uczestnik, będą też umieszczone na planszach przed wejściem na Teren Imprezy oraz na Terenie Imprezy. Organizator ma prawo do odmowy wstępu na Imprezę oraz do usunięcia z Terenu Imprezy Uczestników niestosujących się do ww. zasad postępowania, bez prawa do reklamacji i innych roszczeń wobec Organizatora ani podmiotów współpracujących z nim przy organizacji Imprezy. 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY 

 1. Organizator wyznaczy strefy, do których dostęp będzie ograniczony bądź możliwy tylko dla gości i służb Organizatora. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to w szczególności: zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów oraz pomieszczenia techniczne i organizacyjne. 
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  a) Służby Porządkowe i Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
  b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi oraz organizującego pracę służb porządkowych;
  c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  d) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji;
  e) zapewnienie warunków do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu Imprezy;
  f) zapewnienie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia Imprezy w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych. 
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 4. Osoby małoletnie w wieku:
  a) do 15. roku życia uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę;
  b) powyżej 15. tego roku życia uczestniczą w Imprezie na odpowiedzialność osób, które podpisały Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I ust. 4 lit. c Regulaminu. 
 5. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych wykonujący czynności w ramach Imprezy są wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej. 
 6. Na terenie Imprezy przewidziane jest rozmieszczenie punktów gastronomicznych w wydzielonych strefach gastronomicznych. 
 7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie zieleni, zaśmiecanie terenu, niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy są zobowiązane do posiadania przy sobie ważnego Biletu oraz wskazanego w Regulaminie dowodu tożsamości.
 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  b) materiałów wybuchowych,
  c) wyrobów pirotechnicznych,
  d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  e) napojów alkoholowych i bezalkoholowych, chyba, ze zostały zakupione w strefach gastronomicznych na Terenie Imprezy, a ich wniesienie na Teren Imprezy jest dozwolone przez Ustawę,
  f) żywności, chyba, ze została zakupiona w strefach gastronomicznych na Terenie Imprezy, a jej wniesienie na Teren Imprezy jest dozwolone przez Ustawę oraz z wyłączeniem osób, których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
  g) parasolek zakończonych szpikulcem,
  h) selfie sticków,
  i) dronów,
  j) wskaźników laserowych,
  k) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  l) profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer video. Dozwolone jest wnoszenie wyłącznie aparatów w telefonach komórkowych (bez ograniczenia w kwestii liczby megapixeli), aparatów kompaktowych (typowy aparat kompaktowy wyposażony jest w niewymienny obiektyw, stałoogniskowy lub zmiennoogniskowy oraz kamer GoPro (bez dodatkowych obiektywów i końcówek). Zdjęcia mogą być wykonywane wyłącznie dla celów prywatnych. 
 10. Zabronione jest również:
  a) wprowadzanie psów i innych zwierząt na Teren Imprezy za wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.), a w szczególności pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych,
  b) podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Imprezy,
  c) używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, naruszającego dobre obyczaje, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do konfliktów i obrażania jakichkolwiek osób lub instytucji,
  d) prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych,
  e) prowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej, marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem,
  f) używanie dronów na Terenie i nad Terenem Imprezy,
  g) spożywania alkoholu w miejscach do tego nie przeznaczonych i nie wyznaczonych przez Organizatora, a także spożywania alkoholu niezakupionego na Terenie Imprezy w wyznaczonych strefach,
  h) wchodzenia na elementy infrastruktury konstrukcyjnej i technicznej, a także na obszary, które nie są przeznaczone dla Uczestników Imprezy,
  i) blokowania wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy,
  j) rzucania przedmiotami,
  k) rozniecania ognia,
  l) wywieszania transparentów. 
 11. Osoba małoletnia nie może uczestniczyć w wydarzeniach Imprezy dozwolonych przez Organizatora jedynie dla osób pełnoletnich. 
 12. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, które Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres, co najmniej jednego miesiąca, nie dłużej jednak niż 90 dni, a następnie poddaje komisyjnemu zniszczeniu. 
 13. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w Imprezie, w tym w szczególności określonych w rozdziale III ust. 1 i ust. 2, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – odmówienia wstępu na Teren Imprezy lub wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w ust. 9,
  d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;
  f) użycia w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 maja 2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, pkt 2 lit. a i pkt 12 lit. a tej ustawy. 
 14. Służby Porządkowe i Informacyjne są zobowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem. 
 15. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych i Informacyjnych dokonuje przez:
  a. sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, zaproszenie lub identyfikator,
  b. porównanie okazanego dokumentu tożsamości z danymi określonymi w treści Biletu.
 16. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych i Informacyjnych odmawia wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z Terenu Imprezy. Służby Porządkowe i Informacyjne odmawiają wstępu na Imprezę osób, o których mowa w rozdziale III ust. 3 lit. a – f Regulaminu. 
 17. Osobom, którym – zgodnie z Regulaminem lub Ustawą – odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia wobec Organizatora lub podmiotów współpracujących z nim przy organizacji Imprezy. 
 18. Organizator nie prowadzi punktu depozytowego. 
 19. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY 

 1. Uczestnik Imprezy ma prawo:
  a) przebywać na Terenie Imprezy w czasie trwania Imprezy, tj. od chwili udostępnienia Terenu Imprezy przez Organizatora do czasu zakończenia Imprezy,
  b) uzyskiwać informację o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych, udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,
  c) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego i środków dezynfekujących, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
  d) korzystać z pomocy medycznej. 
 2. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży. 
 3. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji i promocji/reklamy Imprezy, a także Organizatora lub sponsora Imprezy, sporządzania materiałów reporterskich, rozpowszechniania wydawnictw muzycznych lub audiowizualnych oraz innych przedsięwzięć Organizatora, a także sponsorów Imprezy. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy. Impreza może być transmitowana na żywo. 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych:
  a) w postaci imion i nazwisk, które zostały wskazane na Biletach. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym uczestnictwa w Imprezie. Podanie tych danych osobowych jest warunkiem umownym w celu uczestnictwa w Imprezie, a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Imprezę. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej wygaśnięciu – do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron;
  b) w postaci imion i nazwisk oraz wizerunków posiadaczy Biletów, wskazanych w okazanym przy wejściu na Teren Imprezy dokumencie tożsamości. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości posiadacza Biletu. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest warunkiem umownym uczestnictwa w Imprezie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu na Imprezę. Będą one przetwarzane wyłącznie przy wejściu na Teren Imprezy w czasie weryfikacji tożsamości;
  c) wskazanych w Oświadczeniach, o których mowa w rozdziale I ust. 4 lit. c Regulaminu. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest warunkiem umownym uczestnictwa w Imprezie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a brak ich podania skutkuje niemożnością wstępu Osoby małoletniej na Imprezę. Będą one przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia Imprezy;
  d) osób składających do Organizatora reklamacje w związku z Imprezą w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (adres korespondencyjny, adres e-mail) wskazanych w treści reklamacji przez jej autora. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz jest warunkiem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Brak podania tych danych osobowych skutkuje niemożnością rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację. Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, a po tym czasie – do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron;
  e) osób, których wizerunek lub głos został utrwalony w przypadku opisanym w rozdziale V ust. 3 – podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika Imprezy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażana z momentem wejścia na Teren Imprezy. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Omawiane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w rozdziale V ust. 3 i przechowywane przez okres wykorzystywania materiałów zawierających te dane osobowe;
  f) w przypadku opisanym w rozdziale IV ust. 7 Regulaminu – podstawą przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z Ustawy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te będą przechowywane zgodnie z Ustawą tj. w czasie Imprezy i po jej zakończeniu przez okres co najmniej jednego miesiąca, nie dłużej jednak niż 90 dni. 
 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane lub powierzane do przetwarzania podmiotom, z którymi współpracuje Organizator w związku z Imprezą. 
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie są poddane profilowaniu i mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale również poza, jednak wyłącznie w przypadku, gdy dane terytorium oferuje dostateczny poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. 
 4. Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora jako administratora, mają prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w przypadkach i na zasadach określonych w RODO także prawo do:
  a) żądania od administratora usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia swoich danych osobowych,
  b) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy to danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda danej osoby),
  c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 5. Osoby, których dane są przetwarzane przez Organizatora jako administratora, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

VII. REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Live sp. z o.o. ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk. 
 2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży. 
 2. Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy. 
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, pandemie czy epidemie, w tym pandemia COVID-19, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań, w tym stany wyjątkowe wprowadzone w szczególności w związku z zagrożeniem wojną, żałoba narodowa. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Terenie Imprezy. 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę. Posiadaczowi Biletu nie przysługują inne roszczenia wobec Organizatora ani podmiotów z nim współpracujących, w szczególności o zwrot kosztów podróży, noclegów, ani innych kosztów poniesionych w związku z planowanym udziałem w Imprezie. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. siła wyższa, zagrożenie działaniami wojennymi, obostrzenia lub ograniczenia związane z chorobami itp., a ponadto prawo do zmiany programu Imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty dla posiadaczy Biletów. 
 7. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator. 
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  a. na stronie internetowej www.insideseaside.pl
  b. na stronie internetowej www.eventim.pl
  c. przed wyznaczonymi wejściami na Teren Imprezy,
  d. u Organizatora: Live sp. z o.o. ul. Piastowska 67, 80-363 Gdańsk. 
 9. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w rozdziale VII ust. 1 na piśmie, przesyłką poleconą. 
 10. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2023 roku. 
 13. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy, a także wymogi wynikające z przepisów prawa.  

Załącznik nr 1 do Regulaminu 

Oświadczenie opiekuna małoletniego uczestnika Imprezy
Inside Seaside 2023 

…………………………………………………… 
(data, miejsce Koncertu) 

Ja, niżej podpisana/y, jako uprawniona/y do opieki nad małoletnim Uczestnikiem Imprezy: 

Imię i nazwisko uczestnika: ………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………. 

zgodnie z Regulaminem Inside Seaside 2023
prosimy zaznaczyć jedną z poniższych opcji. 

☐ oświadczam, że małoletni Uczestnik będzie przebywał na Terenie Imprezy pod moją opieką i na moją wyłączną odpowiedzialność, w tym materialną – dotyczy Uczestników w wieku od 0 do 15 lat. 

☐ wyrażam zgodę na udział małoletniego Uczestnika w Imprezie oraz oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność, w tym materialną, w związku z uczestnictwem małoletniego Uczestnika w Imprezie – dotyczy Uczestników w wieku od 15 do 18 lat. 

Jednocześnie oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Imprezy Inside Seaside 2023 oraz w pełni akceptuję jego postanowienia, jako wiążące mnie oraz małoletniego Uczestnika. 

Dane Opiekuna: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………… 

Numer dowodu tożsamości: ………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………. 

Data ……………………………… 

Własnoręczny podpis Opiekuna …………………………………………………………………………. 

Scroll to Top